DINO - AISE - JONE - MITE - SOEM - MALIK - LEZ - SAMP - SEED